MINISTÈRE DE LA GESTION DES URGENCES

MINISTRY OF EMEGENCY MANAGEMENT

应急管理部

Wang Xiangxi

王祥喜
Wang Xiangxi

Ministre

XU Jiaai

徐加爱
XU Jiaai

Vice-ministre

SONG  Yuanming

宋元明
SONG Yuanming

Vice-ministre

WANG Daoxi

王道席
WANG Daoxi

Vice-ministre

Vice-ministre