CONSEILLERS D'ETAT

STATE COUNCILORS

国务委员

WANG  Xiaohong

王小洪
WANG Xiaohong
CHEN  Yiqin

谌贻琴
CHEN Yiqin
WU  Zhenglong

吴政隆
WU Zhenglong